Regulamin sklepu

dbmax.pl

DLA KUPUJĄCYCH Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ZAGRANICY

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

Niniejszy Regulamin nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw osób będących klientem sklepu, którym jako Konsumentom przysługują określone przepisy ustaw na mocy prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z podanymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

Spis Treści:

§1. Postanowienia ogólne

§2 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

§3. Składanie zamówienia – dane osobowe – RODO
– Kontrola transakcji
– Realizacja zamówienia
– Sklep może anulować zamówienie, jeśli:
– Zamawiający otrzymuje informacje o zmianie statusu zamówienia


§4. Płatności

– Koszty wysyłki
– Faktura VAT
– Dostawa towarów

§5.  Ceny produktów


§6.  Zwrot towarów

§7 Rękojmia

§8.  Reklamacja towaru/produktu – prawo do odstąpienia od umowy

§9.  Dane osobowe i ich ochrona

§10.   Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści na sklepie dbmax.pl, bądź poza nim (opinie/komentarze/zdjęcia zakupionego produktu – rezultat zastosowania produktu).


§11.   Klient nie jest uprawniony do:


§12.  Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw


§13. Prawa autorskie


§14. Wykorzystanie wizerunku i zgoda na przetwarzanie materiałów dot. opinii

§15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

§16 Klauzula salwatoryjna (klauzula salwatoriańska)

§17. Postanowienia końcowe

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca/Administrator – „dB-MAX” Sylwester Staszek, REGON: 592282126, NIP: 7691580391, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin
 2. Sklep– sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.dbmax.pl
 3. Klient/Zamawiający/Konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie;
 4. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna/klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonując u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta do celów realizacji zamówień określonych produktów widniejących na sklepie.
 12. Formularz zamówień – Usługa Elektroniczna/Interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i dalszej płatności.
 13. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą jako „login” oraz „hasło”, która została stworzona przez Klienta w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego pro, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 14. Koszyk – elektroniczna lista produktów występująca jak zbiór produktów na podstawie wyboru Kupującego
 15. Zamówienie – oświadczenie Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, jako określenie rodzaju towaru, liczby produktów, formy płatności oraz wysyłki;
 16. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 17. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 18. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową wedle której dana rzecz nie posiada określonych właściwości opisanych w karcie produktu, został wydany niekompletny, nie ma on właściwości o których mówił producent czy też twórca wprowadzający określoną rzecz do dalszego obrotu handlowego.
 19. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 20. Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach niniejszego Sklepu Internetowego, dotycząca specjalnej oferty produktowej obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki bądź innych warunków określonych promocją.
 21. Czat – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanymi Usługobiorcami, a przedstawicielami Usługodawcy.
 22. Usługa – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
 23. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez stronę pro na rzecz Usługobiorcy – klienta za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z Regulaminem.
 24. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem
 25. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 27. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 28. Towar/Produkt – prezentowana rzecz w sklepie internetowym, która może być przedmiotem zamówienia przez Konsumenta;
 29. Umowa –zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów, a także umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących
 30. .Newsletter– to usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom, automatyczne otrzymywać od Sklepu dbmax.pl, cykliczne treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Proces ten odbywa się wyłącznie dla tych osób, które wyraziły wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogąc stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem dbmax.pl
 2. Sklep dbmax.pl prowadzony jest przez firmę „dB-MAX” Sylwester Staszek, REGON: 592282126, NIP: 7691580391, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin
 3. Ceny produktów oferowane w Sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich, czy też innej walucie obcej zgodnej z ustawieniem preferencji przez klienta na sklepie, bądź ich przynależność do określonego widoku języka strony/waluty cen z uwagi na lokalizację Klienta w danym kraju – ceny nie obejmują kosztów przesył Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Ceny produktów oferowanych w hurtowni są cenami netto i podane są w złotych polskich – Cena nie posiadają wliczonej ceny kosztu przesyłki.
 5. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla klientów detalicznych oraz firmy współpracujących z serwisem dalej zwanym sklepem dbmax.pl. Administrator sklepu „dB-MAX” Sylwester Staszek, REGON: 592282126, NIP: 7691580391, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin, zastrzega sobie prawo do ograniczonej współpracy z podmiotami niespełniającymi wymagania prawne czy też na tle kodów PKD.
 6. Współpracę mogą podjąć jedynie podmioty gospodarcze będące zarejestrowane w głównej bazie CEIDG oraz podmioty z bazy KRS – spółki.
 7. Współpracę z hurtownią mogą rozpocząć: Sklepy zielarskie, sklepy internetowe, gabinety masażu, zakłady kosmetyczne, punkty rehabilitacyjne, punkty konsultacji zdrowotnej, apteki, zielarze, specjaliści medyczni, lekarze oraz wszystkie inne osoby/firmy pochodzące z podobnych branż. Firma zastrzega sobie dalszą decyzyjność o przyznaniu prawa i dostępu dla dalszej współ
 8. W sklepie dbmax.pl obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych sklepu z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.

 

 • 2 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres w dziale „kontakt”
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kilku czynności w której wypełnia on Formularza Zamówienia produktami, a także danymi dla usługi wysyłkowej, po czym na stronie Sklepu Internetowego zatwierdza na wskazanym polu potwierdzenie zakupu. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Newsletter – korzystanie z Newsletter’a następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newsletter’a i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w dziale „kontakt”.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0
  wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768. Sklep dostosowany do urządzeń mobilnych.
  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 3. Składanie zamówienia – dane osobowe (RODO)

Przetwarzanie Państwa danych w związku z RODO:
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień zleconych przez klientów sklepu oraz pod warunkiem wyrażonej zgody Klienta – w celu informowania o nowych ofertach, promocjach, usługach czy też akcjach promocyjnych/marketingowych oferowanych przez Sklep Internetowy dbmax.pl
Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez dbmax.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez dbmax.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez dbmax.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług czy też realizacji usługi w sklepie internetowym.

Szczegółowy wykaz czasu przechowywania Państwa danych dot. zamówień i ich różnych statusów realizacji, błędu bądź innych czynników mających wpływ na decyzję o zakupie:
Zachowanie nieaktywnego konta: 12 miesięcy – aby mieli Państwo szansę na swobodne korzystanie z konta przez dłuży okres przerwy. Po minięciu tego okresu, konto zostanie automatycznie usunięte z bazy sklepu.
Zachowanie wstrzymanego zamówienia: 30 dni – w tym terminie mogą Państwo zrealizować ponownie zamówienie, po tym okresie wstrzymane zamówienie zostanie usunięte z bazy sklepu.
Zachowanie nieudanego zamówienia: 30 dni – w określonym czasie mogą Państwo złożyć nowe zamówienie w przypadku, kiedy było ono nieudane – po okresie 30 dni braku jego ponowienia, zostanie usunięte.
Zachowanie anulowanego zamówienia: 30 dni – w sytuacji błędnej anulacji określonego zamówienia, możemy je dla Państwa ponownie wznowić dla celu dalszej realizacji. Po okresie 30 dni braku decyzji, zostanie usunięte.
Zachowanie zrealizowanego zamówienia: 6 miesiący – dla celów prawnych, reklamacyjnych, księgowych czy też innych wynikających z potrzeby Państwa jako klienta, historia zamówień będzie w systemie przez okres 3 miesięcy, po tym okresie automatycznie zostanie usunięta.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do realizacji złożonych zamówień. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe zawsze są przechowywane przy zachowaniu pełnej kontroli w ich zarządzaniu stosując określone zasady oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami, które określone są w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony dbmax.pl
 5. Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem strony dbmax.pl, wypełniając formularz zamówień, uprzednio się rejestrując lub bez rejestracji przez 24h – 7 dni w tygodniu.
 6. Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dana dla realizacji zamówienia:
  imię i nazwisko lub nazwę firmy
  adres wysyłkowy,
  numer telefonu
  adres e-mail
  Podając dane osobowe, zamawiający potwierdza ich prawdziwość z jego danymi osobowymi.
 7. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma potwierdzenie na wskazany wcześniej przez siebie adres e-mail.
 8. W sytuacji braku otrzymania automatycznego maila o przyjęciu zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt na adres biuro@dbmax.pl bądź telefonicznie: +48 691 391 631 
 9. Złożenie zamówienia przez zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz i klikając na przycisk „Złóż zamówienie/zamów/Kupuję i płacę/Zamawiam” składa ofertę do zawarcia umowy sprzedaży, dochodzi po wysłaniu do zamawiającego e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 10. Zamawiający może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub je wycofać w całości do momentu jego wysł Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego – mailem pod adresem biuro@dbmax.pl bądź telefonicznie: +48 691 391 631 
 11. Termin za złożone zamówienie wynosi 4 dni robocze.
 12. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku pl. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamó
 13. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.
 14. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności.

 

Kontrola transakcji

 1. Ze względu na fakt, iż Produkty widoczne na sklepie dbmax.pl to pojedyncze egzemplarze/projekty, to Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

Realizacja zamówienia

 1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone jest przedpł
 2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe:

  Dane:
  dB-MAX
  Sylwester Staszek
  Gomulin, ul. Szkolna 11
  97-371 Wola Krzysztoporska

  nr konta bankowego:
  88 1050 1937 1000 0023 2213 9227

  w tytule: numer zamówienia

  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 1. niezwłocznie w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu DotPay lub płatności za pobraniem.
 2. w dniu wpływu środków płatniczych na konto sklepu w przypadku zamówień płatnych przelewem.

Sklep może anulować zamówienie, jeśli:

 1. dane Zamawiającego są niepełne lub nieprawidłowe i uniemożliwiają wysyłkę zamó
 2. nie można nawiązać kontaktu z Zamawiającym,
 3. w przypadku braku wpływu należności na konto sklepu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień płatnych przelewem.
 4. na życzenie Zamawiającego, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane i wysłane

Zamawiający otrzymuje informacje o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji:

 1. potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji
 2. potwierdzającą wykonanie wysyłki
 • 4. Płatności

W sklepie dbmax.pl udostępniamy kilka możliwości płatności za zamówiony towar wraz z należnymi kosztami dostawy :

 1. Płatność szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem DotPay
 2. Płatność przelewem z góry na nasze konto
 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, bądź przesyłki u kuriera/listonosza.
 4. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. Dotyczy to również zamówień specjalnych -Stwórz swój projekt- .Termin ustala się indywidualnie z Kupującym. Nie wlicza się dni ustawowo wolnych, świąt itp.
 5. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesył

 

Koszty wysyłki

 1. Koszty wysyłki mogą być ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu z uwagi na jego wagę bądź gabaryt.
 2. Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamó
 3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący
 4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do Koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego
 5. Zamawiając więcej niż jeden Produkt, Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za łączną wagę wszystkich produktów co ustala wewnętrzny system sklepu połączony z ustalonym cennikiem operatora Poczty Polskiej czy też Kuriera bądź Brokera. Na końcową cenę wysyłki może wpłynąć liczebność dostępnych produktów w paczce oraz ich waga co będzie wykazane na końcowym podsumowaniu zamó
 6. Sprzedawca może sugerować poprzez zautomatyzowany system zakupowy w końcowym procesie adresowania zamówienia do skorzystania z oferty przewoźników takich jak: PocztaPolska, Kurier48, Paczkomaty InPost, KioskRUCH, Kurier DPD, Kurier DHL czy też inne dodatkowe punkty nadawczo-odbiorcze oraz firmy przewoźnicze z możliwością odbioru osobistego zamówionej paczki.
 7. Dokładny cennik-taryfikator kosztów wysyłki znajduje się TUTAJ

Faktura VAT

 1. Dokument sprzedaży (faktura/dowód zakupu) Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej, który jest widoczny dla Zamawiającego do wydruku w wysyłanej wiadomości na jego e-mail podany w zamówieniu.
  W innych przypadkach dokument sprzedaży może zostać przesłany za pośrednictwem poczty, czy też dołączony do paczki produktowej – w celu chęci otrzymania faktury w paczce prosimy o informację w “uwagach dodatkowych” zamówienia.
 2. W przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie dołączony do zamówienia.

 

Dostawa towarów

 1. Nasz sklep realizuje dostawę towaru w taki sposób jaki wybierze zamawiający podczas procesu składania zamówienia w sklepie.
 2. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu, istnieje możliwość zmiany odbiorcy nadanej już przesyłki przed jej doręczeniem za dodatkową opłatą.
 3. Czas realizacji dostawy trwa od 1 do 3 dni roboczych i zależy on od czasu potrzebnego na wykonanie, skompletowanie i spakowanie zamówionego towaru. W przypadku gdyby ten czas z różnych względów miał być dłuższy, zawsze informujemy o tym w opisie danego produktu.
 4. Określone produkty mogą nie być obecne na stanie magazynowym bądź w chwili dużego ruchu na sklepie zostać wyprzedane, dlatego czas realizacji zamówienia dla wybranych partii produktów może przeciągnąć się do 5-7dni roboczych.
 5. Do wyżej opisanego czasu potrzebnego na skompletowanie i spakowanie towaru, należy doliczyć czas transportu, który zależy od wybranego przez zamawiającego sposobu dostawy.
 6. Koszty dostawy są zależne od formy płatności oraz wagi paczki, po czym wyświetlane są w momencie składania zamówienia, a także dostępne w zakładce koszt wysył Koszt przesyłki ponosi kupujący.
 • 5.  Ceny produktów
 1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie dbmax.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości oraz informacji jako oferta handlowa.
 2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierające podatek VAT
 3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu ostatecznej sprzedaży Produktu
 4. Produkty mogą ulec zmianie końcowej ceny w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny/promocji danego asortymentu handlowego.
 • 6.  Zwrot towarózgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ma prawo w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, zrezygnować z towaru bez podania przyczyny składając sprzedawcy pisemne oświadczenie, czy też kontaktując się bezpośrednio ze sprzedawcą wyjaśniając zaistniałą potrzebę.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy:

 1. odsyłany towar będzie w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu
 2. jego zawartość będzie kompletna
 3. paczka zwrotna będzie zawierała potwierdzenie zamówienia (paragon/faktura/inny dokument zakupu/dowód przelewu zgodny z numerem zamówienia wskazującego na dane osobowe/wysyłkowe)
 4. towar/produkt będzie nieuszkodzony
 5. towar/produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania
 6. Zwracany towar należy odesłać na adres: „dB-MAX” Sylwester Staszek, REGON: 592282126,  adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin

Zamawiający otrzyma zwrot wartości towarów na wskazany rachunek bankowy zawarty jako treść na kartce umieszczonej w opakowaniu czy też na podanym w innej formie kontaktu ze sprzedającym. Zwrotnym bądź  na konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.

 1. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 2. Przesyłek zwrotnych za pobraniem nie przyjmujemy
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru, ani nie są uważane też za wadę.
 4. Sprzedawca jako dbmax.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesł
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru, bez pokrywania kosztów dostawy od strony zakupowej bądź zwrotnej/reklamacyjnej lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 6. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny jeśli wada powstała z winy Sprzedającego oraz o ile dany przedmiot z uwagi na swą oryginalność będzie możliwy do odwzorowania czy też naprawienia. Biorąc pod uwagę indywidualny proces tworzenia produktowego, twórca czyli sprzedawca, nie bierze odpowiedzialności za stuprocentowe odwzorowanie/naprawę zamówionego produktu na drodze dalszej drogi zwrotnej czy też reklamacyjnej.  W innym przypadku za sprawą konsultacji naprawa produktu jest możliwa za określoną i ustaloną opłatą wraz z  pokryciem kosztu przesyłki przez Kupującego.
 • 7 Rękojmia
 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Jeśli zakupiony towar ma wady fizyczne, z zastrzeżeniem spełnienia wskazanych poniżej warunków oraz z zastrzeżeniem braku odmiennych uregulowań:
  1. na podstawie Artykułu 561 § 1 Kodeksu Cywilnego – mogą Państwo, według własnego wyboru, żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. na podstawie Artykułu 560 § 1 Kodeksu Cywilnego – mogą Państwo odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia ceny;
  3. na podstawie Artykułu 471 oraz Artykułu 566 Kodeksu Cywilnego – mogą Państwo dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
 5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

chyba, że Sprzedający natychmiast i bez zbędnych niedogodności dla Konsumenta przeprowadzi proces wymieni rzeczy wadliwej na wolną od wad albo stwierdzoną wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, ma prawo zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, wymagać wymiany rzeczy na nową – czyli wolną od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do pełnej zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta nie będzie możliwy albo może wymagać nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w regulaminie, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający
 7. Sprzedający zobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do wszystkich punktów opisanych w 7 pkt.5
 9. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 10. Okres rękojmi wynosi dwa lata. Rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Państwu Produktów. Niezależne od upływu powyższego terminu, roszczenia związane z rękojmią produktów nie wygasają, jeśli sprzedawca wadę podstępnie zataił z zastrzeżeniem zachowania skutków związanych z upływem okresów przedawnienia wynikających z obowiązującego prawa.
 11. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 13. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 14. Prosimy Państwa o zachowanie potwierdzenia zamówienia/rachunku oraz, ewentualnie, przekazanie go osobie, dla której produkt został zakupiony, jako dowodu zakupu uprawniającego do korzystania z rękojmi.
 • 8.  Reklamacja towaru/produktu – prawo do odstąpienia od umowy
  1. pro jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem sklepu w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. W każdym przypadku reklamacji prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą sklepu.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, należy spisać protokół reklamacyjny od razu podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
  4. Po uzgodnieniu reklamacji klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres: „dB-MAX” Sylwester Staszek, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin,
   – to zapewni najszybszą reakcję zwrotno-reklamacyjną
  5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kartkę z informacjami o przyczynie reklamacji
  6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
  7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, sklep zwróci zapłaconą kwotę lub wymieni towar na nowy o ile jego unikalność i powtarzalność na to pozwala zgodnie z oczekiwaniami klienta.
  8. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany tylko wtedy, gdy towar jest wadliwy z winy Sprzedającego.
  9. Kupujący ma szansę skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego zawartego w stopce strony w dziale „Reklamacje i zwroty” Wzór treści dla druku o odstąpienie od umowy reklamacji może również wyglądać następująco:

Adresat:

dB-MAX
Sylwester Staszek
Gomulin, ul. Szkolna 11
97-371 Wola Krzysztoporska
e-mail: biuro@dbmax.pl

Treść reklamacji/odstąpienia od umowy:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy (*),umowy dostawy następujących rzeczy (*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
– dowód zakupu (faktura/paragon oraz dowód przelewu bankowego – płatności, numer zamówienia w sklepie). Dzięki temu każda informacja pozwoli na szybsze zlokalizowanie Państwa pozycji w systemie informatycznym do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

 • 9.  Dane osobowe i ich ochrona
  1. Wszystkie dane osobowe które klient składa w czasie procesu rejestracji i składania zamówienia w naszym sklepie są gromadzone wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego dbmax.pl podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883).

Jednocześnie każdy korzystający z usług sklepu internetowego dbmax.pl, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę swoich danych osobowych, przy czym ma prawo wglądu do nich, dokonywania w nich korekt oraz żądania usunięcia ich z bazy.

 1. pro sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez dbmax.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
 4. W celu realizacji złożonych zamówień, dbmax.pl udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 5. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, dbmax.pl udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesył
 6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec dbmax.pl, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 7. dbmax.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do dbmax.pl stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. dbmax.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec dbmax.pl lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika
 • 10.   Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści na sklepie dbmax.pl, bądź poza nim (opinie/komentarze/zdjęcia zakupionego produktu – rezultat zastosowania produktu).
 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, treści, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 11.   Klient nie jest uprawniony do:
 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  a)zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z 10 Regulaminu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, treści które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu/Hurtowni.
 • 12.  Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

 • 13. Prawa autorskie
 1. Wszelkie utwory dostępne w sklepie/hurtowni, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 2. Na podstawie ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666
  informujemy, że: Firma „dB-MAX” Sylwester Staszek, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin, ” zwana dalej właścicielem strony dbmax.pl posiada wszelkie prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie dbmax.pl w formie majątkowej i niemajątkowej, dotyczące treści pisanych, materiałów graficznych, LOGA, filmów, utworów muzycznych, opinii, komentarzy, grafik artykułów oraz treści artykułów. Tym samym nie można kopiować, powielać ani udostępniać na własny lub cudzy użytek w celach komercyjnych oraz do propagowania w działaniach marketingowych lub innych działaniach
  osobistych bądź zarobkowych.
 3. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze na stronie dbmax.pl, na której w skład wchodzą powyżej wymienione elementy autorskie
 4. Administrator serwisu dbmax.pl dokłada wszelkich starań regulaminowych w trosce o zachowanie i bezpieczeństwo wewnętrznych praw autorskich. W sytuacji naruszenia Prawda Autorskiego na podstawie „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” zostanie nałożona kwota finansowa i wystawiona Faktura VAT proforma, jako zadośćuczynienie za naruszenie i nieprawne wykorzystanie materiałów z serwisu dbmax.pl. Każdy materiał/dzieło znajdujące się na sklepie dbmax.pl zostało wycenione na wartość 500 zł. W przypadku przywłaszczenia sobie jakiegokolwiek dzieła będącego własnością serwisu dbmax.pl, naruszyciel będzie zobowiązany do zapłaty trzykrotności wartości dla każdego dzieła liczonego osobno, które zostało wycenione na kwotę 500 zł – element. Po uregulowaniu kwoty należnej występującej na Fakturze VAT proforma zostanie przesłany oryginał Faktury Vat dla dalszych rozliczeń prawno-księgowych.
 5. Każde naruszenie regulaminowe bez uprzedniej prośby na wykorzystanie materiałów będących własnością serwisu dbmax.pl, bądź nie przesłanie uprzednio przygotowanej oferty handlowej/zakupowej na wykorzystywanie materiałów stworzonych przez zespół serwisu dbmax.pl, której właścicielem jest firma „dB-MAX” Sylwester Staszek, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin” zostanie bezpośrednio zgłoszone przez dział prawniczy do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej (tj. naruszyciela) lub też do Sądu Okręgowego, z którego okręgu doszło do naruszenia praw.
 6. Wszystkie materiały serwisu dbmax.pl mogą posiadać „Znaki Wodne” i inne dodatkowe zabezpieczenia weryfikujące własność i przynależność autorską dla celów weryfikacyjnych.
 7. Następujące kroki po zlokalizowaniu naruszenia praw autorskich:
 8. Zapis HTML źródła strony naruszającej prawa autorskie
 9. „Print Screen” pulpitowy strony naruszającej prawa autorskie z aktualnym zegarem i datą
 10. Wystawienie dwóch Faktury VAT (proforma)
  ( FV: z tytułu naruszenie majątkowych praw autorskich i osobistych)
 • 14. Wykorzystanie wizerunku i zgoda na przetwarzanie materiałów dot. opinii
 1. Użytkownik strony/sklepu pod adresem www. dbmax.pl korzystający z podstrony o nazwie OPINIE akceptuje i wyraża zgodę na poniższe postanowienia regulaminowe punktów 1-5,
  § 11 niniejszego regulaminu, a także dalsze klauzule prawne zrzekając się wszelkich praw autorskich po przesłaniu wiadomości email za pomocą formularza kontaktu z podstrony OPINIE.
 2. Formularz kontaktu zwarty na podstronie OPINIE, służy do przesłania danych typu: Imię i Nazwisko, miejsce lokalizacji opiniującego, ocenę produktu w skali 1-5, swój e-mail, dobrowolny i dowolny plik zdjęciowy zgodny z opisem na stronie OPINIE, treść wiadomości opiniującą produkt, a także jedno pole do zaznaczenia akceptacji regulaminu strony sklepu oraz wyrażenia zgody na zawarte w regulaminie ustalenia wizerunkowe.
 3. Brak zaznaczonego „pola akceptacji” nie pozwoli klientowi/opiniującemu na przesłanie wiadomości dotyczącej produktów sklepu dbmax.pl, tym samym zapewniając bezpieczeństwo każdej ze stron oraz świadomą zgodę klienta/opiniującego.
 4. Pole o nazwie „Akceptuje regulamin strony oraz wyrażam zgodę na zawarte w nim ustalenia wizerunkowe.” nie posiada funkcji automatycznego zaznaczenia. Klient sam za pomocą myszki/kursora myszki klika w pole akceptacji, wyrażając tym samym zgodę na zawarte w regulaminie treści.
 5. Pole o nazwie „Akceptuje regulamin strony oraz wyrażam zgodę na zawarte w nim ustalenia wizerunkowe.” jest stworzone w oparciu o hiperłącze, dzięki czemu jest wyróżnionym kolorem, co zwraca na siebie uwagę, a także po kliknięciu w niego, klient/opiniujący zostaje automatycznie przeniesiony na stronę z regulaminem i obecną treścią dotyczącą opisu wizerunku i dalszych zgód na wykorzystanie wizerunku.
 6. Sklep/Strona dbmax.pl zastrzega sobie prawo oraz możliwość odrzucenia przesłanej opinii.
 7. Aby skorzystać z możliwości przesłania swojej Opinii na tematu produktu/ów, opinia ta, musi zostać stworzona w oparciu o produkt zakupiony na sklepie dbmax.pl czy też w oparciu o korzystanie z produktów występujących w sklepie dbmax.pl.
 8. Sklep dbmax.pl posiada w swojej Historii zamówień dane zamawiającego, dzięki czemu może zweryfikować Opiniującego, bądź poprosić go o potwierdzenie swoich danych/ukazania dowodu zakupu ze sklepu dbmax.pl.

Oświadczenia, które akceptuje klient/opiniujący strony dbmax.pl

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronie dbmax.pl zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż treść opini, fotografie, filmy lub nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej dbmax.pl oraz należącym do sklepu FanPage(Facebook), a także stron i dalszych podstron właściciela strony dbmax.pl. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby dalszej społecznej publikacji/reklamy/artykułów/postów blogowych.
 2. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi
  zmianami) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, w celu promocji, reklamy, społecznej publikacji na stronie dbmax.pl oraz stronach typu FanPage(Facebook) powiązanych ze stroną dbmax.pl, wizerunku mojego, a także dziecka/dzieci, do którego/których przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich, a które są obecne na moim materiale video bądź zdjęciowym w przesłanej opinii za pomocą formularza znajdującego się na stronie dbmax.pl w dalszej podstronie OPINIE.
 3. Jestem świadoma/świadomy przesłania mojej opinii na temat produktu, którego dotyczy moja opinia i w pełni jestem twórcą/autorem jej treści, nagrania, dźwięku, wykonanego zdjęcia. W żaden sposób serwis dbmax.pl, a tym samym firma „dB-MAX” Sylwester Staszek, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin, oraz jej założyciele nie ingerowali oraz nie sugerowali w moją treść opinii oraz jej dalszych opracowań video oraz foto. W sytuacji drastycznej modyfikacji/ingerencji w przesłaną moją opinię tekstową/zdjęciową/video, zgłoszę prośbę o kasację materiału w całości, bądź przywrócenie go do stanu oryginalnego na dzień jego przesłania
 4. Wyrażam zgodę na dodanie znaków wodnych i LOGA sklepu dbmax.pl na powierzchnię przesłanych zdjęć oraz materiałów VIDEO w celu ich zabezpieczenia oraz ukazania źródła ich prawnego i legalnego pochodzenia na które wyraziłem/wyraziłam zgodę.
 5. Wyrażam zgodę na dodanie początkowego INTRA video, na początek mojego materiału video, jako tzw. wstęp/czołówka/prezentacja sklepu dbmax.pl do przesłanego pliku Video z moją osobistą opinią na temat produktu/produktów sklepu dbmax.pl
 6. Wyrażam zgodę na delikatną ingerencję w mój plik Video w którym może pojawić się początkowe INTRO sklepu, wstawka przedstawiająca moje Imię i Nazwisko/ksywkę, bądź pełne imię bez nazwiska z dalszymi informacjami typu: miasto z którego pochodzę. Materiał Video może być cięty na części, a w miejsce przejścia może pojawić się na obrazie pytanie sugerujące moją odpowiedź dla jaśniejszego nakierowania osób oglądających moją przesłaną opinię.

 

 • 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i służy tylko w celu informacyjnym nie stanowiąc żadnego zobowiązania dla klienta.
  2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Właścicielem sklepu pro, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • 16 Klauzula salwatoryjna (klauzula salwatoriańska)
  1. Klauzula salwatoryjna – co to jest?
   To postanowienie umowne zawarte w celu podtrzymania zawartej przez strony umowy na wypadek, gdyby część określonych czynności prawnych okazały się nieważne na wypadek politycznych zmian ustawodawczych, które w późniejszym okresie mogą wykazywać sprzeczność z prawem, zasadami współżycia społecznego lub innych wad. Dzięki treści klauzuli salwatoryjnej umowa będzie mogła pozostać w mocy prawa pomiędzy stronami, w miejsce nieważnych postanowień mogą wchodzić nowe oraz wcześniej omówione przez strony warunki. Strony mogą wzajemnie zobowiązać się do wprowadzenia i uzupełnienia brakujących elementów umowy.
  2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym, postanowienie takie będzie traktowane jako niezastrzeżone i
   jednocześnie nie wpływające na ważność, skuteczność i wykonalność wszelkich innych postanowień Regulaminu. Postanowienie takie zostaje wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 • 17. Postanowienia końcowe
 • Właściciel sklepu internetowego dbmax.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ze swej oferty produktów, zmian w ich cenach, wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, wprowadzania do oferty nowych produktów oraz dokonywania zmian w cenach przesyłek bez uprzedniego uprzedzania o tym fakcie użytkowników. Wszystkie opisywane zastrzeżenia nie będą dotyczyć użytkowników którzy już złożyli zamówienia, a ich realizacja jest w trakcie trwania. Tych wszystkich użytkowników, jak również użytkowników którzy zawarli umowy przed wejściem zmian, zmiany te nie dotyczą.
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 • Korzystanie z sklepu internetowego dbmax.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 • Zdjęcia publikowane na stronach sklepu są własnością właściciela sklepu lub innych stron i zostały użyte za ich przyzwoleniem. Zabronione jest kopiowanie i bezprawne powielanie grafik/zdjęć produktów bez zgody właściciela sklepu narażając się na zagrożenia prawne oraz finansowe.
 • Nazwy firm, producentów i znaki towarowe, zostały wykorzystane na stronach Sklepu w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

Zmiana regulaminu:

 1. Właścicielowi sklepu przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu z powstałych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy bądź innych danych mających wpływ na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności wszystkie zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia, a także zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży, które powstały w wyniku działań konsumentów na sklepie internetowym.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat czy też podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy wedle własnego uznania i potrzeby.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin sklepu internetowego widniejącej pod adresem www.dbmax.pl wchodzi w życie dn. 25.07.2018 r.Spis ustaw:
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego,

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Prosimy nie kopiować treści regulaminu – opracowanie i wdrożenie – phenterprise.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2018r. – zgodnie z datą publikacji sklepu dbmax.pl w Internecie.